Login
 
 
Política de privacitat
D'acord amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, en endavant RGPD (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) i la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en endavant LOPDGDD, des de la FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL) li informem que les dades personals de totes les persones en general que pugui guardar alguna relació amb aquesta entitat, són tractades per les finalitats i base jurídica que legitima el seu tractament, amb estricte compliment amb les normes vigents en matèria de protecció de dades..

El fet de proporcionar dades a través de formularis per la pàgina web o per correu electrònic, implica que l'usuari reconeix que la informació i les dades personals que proporciona són seves, actuals, exactes i certes.

Així mateix, posem a la seva disposició tota la informació en matèria de protecció de dades segons el tipus de relació que pugui mantenir amb nosaltres:


Identitat del Responsable del Tractament:

FEDERACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (FEPOL) CIF G66327768
Domicili: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona.
Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: fepol@fepol.cat


Delegat de Protecció de Dades:

Adreça: c/ Malats, 27, 08030 Barcelona. Tel. 933 426 810 - Fax 933 426 811.
E-mail: protecciodades@fepol.cat


Finalitat i temps de conservació de les dades

Si ens ha enviat el full d’afiliació o una sol·licitud per afiliar-se en qualsevol altra forma, tractem les seves dades amb la finalitat de gestió administrativa de les persones interessades en afiliar-se.

Si ja s’ha afiliat al sindicat, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat, així com per la gestió de les contrasenyes dels afiliats que tenen accés a l'espai reservat de la pàgina web del sindicat, en el seu cas.

Si és representant sindical, delegat o alliberat, tractem les seves dades amb la finalitat de gestió de les persones afiliades que són representants sindicals, delegats i/o alliberats del sindicat.

Les dades personals proporcionades es conservaran per aquesta entitat entre es presti els serveis, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas que ens hagi donat el seu consentiment per poder rebre informació sobre les activitats, noticies i esdeveniments dels que aquest sindicat sigui part, o considerem que pugui ser del seu interés, tractarem les seves dades amb la finalitat de gestió administrativa per l’enviament d’aquest tipus d’informació vía correu postal, electrònic i sms. En aquest cas, conservarem les seves dades mentre no revoqui el seu consentiment, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat, que previsiblement serà de 3 anys desde que va revocar el consentiment.Legitimació pel tractament de les dades

Les finalitats amb les que tractem les seves dades poden ser:

a) Si ens ha enviat el full d’afiliació o una sol·licitud per afiliar-se en qualsevol altra forma, tractem les seves dades amb la finalitat de gestió administrativa de les persones interessades en afiliar-se.

b) Si ja s’ha afiliat al sindicat, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió administrativa, fiscal i de defensa jurídica als afiliats del sindicat.

c) Si és representant sindical, delegat o alliberat, tractem les seves dades amb la finalitat de gestió de les persones afiliades que són representants sindicals, delegats i/o alliberats del sindicat.

Les dades personals proporcionades en qualsevol dels tres supòsits anterios (a, b i c) es conservaran per aquesta entitat entre es presti els serveis, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en seu defecte, durant 5 anys després d’haver finalitzat la seva relació amb el sindicat, o el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat.

En cas que tinguem habilitada la “zona privada” pels afiliats en la nostra pàgina web i vostè tingui accés, únicament conservarem les seves claus d’accés des de que li donem d’alta a l’esmentada “zona privada” fins que ens demani la baixa a la mateixa o bé causi baixa del sindicat.

d) En cas que ens hagi donat el seu consentiment per poder rebre informació sobre les activitats, noticies i esdeveniments dels que CLUBFEPOL sigui part, o considerem que pugui ser del seu interés, tractarem les seves dades amb la finalitat de gestió administrativa per l’enviament d’aquest tipus d’informació vía correu postal, electrònic i sms.

e) Si ens envia una consulta o ens demana informació a través del nostre formulari web, tractarem les seves dades per la gestió administrativa de les persones que es posen en contacte amb el sindicat per fer una consulta o demanar informació.

Les dades personals proporcionades en qualsevol dels dos supòsits anterios (d i e) conservarem les seves dades mentre no revoqui el seu consentiment, i posteriorment durant termini legal que sigui exigible, en seu defecte, durant el temps que prevegi a cada moment la normativa en vigor per exigir qualsevol tipus de responsabilitat, que previsiblement serà de 3 anys desde que va revocar el consentiment.


Destinataris de la cessió o comunicació de dades

Les dades que ens proporcionin per qualsevol via, en paper, mitjançant formularis, pàgina web o correu electrònic, no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el seu consentiment, o bé si ho autoritza una llei o concórre alguna causa de legitimitat dels qeu preveu l’art. 6 RGPD. Així mateix, es cediràn les seves dades a l’entitat bancària pel cobrament de la quota sindical.

Així mateix, les seves dades podran ser proporcionades a aquelles entitats que ens prestin serveis, com és la FEDERACIO DE PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA (FEPOL), amb CIF G66327768 i mateix domicili social que aquest sindicat, en virtut del conveni de col·laboració subscrit.

En cas d’utilitzar el whatsapp per relacionar-se amb nosaltres, o amb representants en el marc de les seves funcions, així com si es fa seguidor del nostre compte a les xarxes socials (facebook, twiter, instagram i youtube), li informem que es tracten d’entitats que tenen els seus servidors i/o proveïdors de serveis fora de l’Espai Econòmic Europeu, per tant, es produeix una transferència internacional de dades, si bé compleix amb els estàndards que garanteixen el compliment de la normativa en protecció de dades vigent a la UE, atès que únicament transfereixen dades a països reconeguts com segurs per les Decisions d’adeqüació de la Comissió Europea, o bé perquè té subscrites clàusules contractuals tipus aprovades també per la Comissió Europea, la còpia dels quals por demanar-la a le esmentades entitats o bé ens ho pot demanar a nosaltres en qualsevol moment.Drets dels usuaris en protecció de dades

Tota persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquest sindicat estem tractant dades personals que els concerneixin o no. Així mateix, tindran dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, la seva rectificació, supressió, la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les dades.

En aquest sindicat no fem perfils de persones ni adoptem decisions basades únicament en el tractament automatizat de dades, que tingui efectes jurídics.

Així mateix, en cas que hagués atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat específica diferent a la prestació del servei o de la relació principal que li uneix a aquesta entitat, pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a qualsevol altra relació que li uneix a nosaltres.

Per exercir qualsevol dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves dades, o vol retirar el consentiment que ens pugui haver atorgat pel tractament de les seves dades, l'interessat pot dirigir-se a qualsevol de les dades de contacte assenyalats a l'apartat “Identitat del Responsable del Tractament”.

En cas que no s'hagi obtingut contestació a l'exercici dels seus drets o no estigui d'acord amb la mateixa, pot interposar la corresponent reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades a les dades de contacte indicades més amunt, o bé directament a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es, carrer Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.Seguidors i usuaris de les nostres xarxes socials

Si es fa seguidor a les nostres xarxes socials i/o publica algún missatge al nostre compte o espai, consulti la nostra política de xarxes socials ubicada al peu d’aquesta pàgina web.

Destacats
Política de Cookies